Daunorubicyna w dużych dawkach u starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową cd

Wszelkie inne nieprawidłowości cytogenetyczne, jak również AML bez nieprawidłowości cytogenetycznych lub z utratą chromosomu X lub Y jako jedyną nieprawidłowość, uznano za pośrednie ryzyko. Białaczka, która rozwinęła się po chemioterapii lub radioterapii lub po zespole mielodysplastycznym została sklasyfikowana jako wtórna AML. W momencie rozpoznania rejestrowano powiększenie wątroby i splenomegalię ocenianą na podstawie badania fizykalnego, stan sprawności WHO, chorobę pozaszpikową i liczbę białych krwinek (tab. 1). Kryteria dla odpowiedzi i punktów końcowych
Definicje całkowitej odpowiedzi, przeżycia wolnego od choroby i nawrotu zostały opisane wcześniej11. Czas przeżycia wolny od zdarzeń odnosi się do przedziału od randomizacji do daty oceny odpowiedzi po ostatnim cyklu indukcji, jeżeli całkowita remisja nie została osiągnięta czas, datę śmierci lub datę nawrotu. Całkowity czas przeżycia mierzono na podstawie randomizacji. Wczesna śmierć odnosi się do śmierci w ciągu 30 dni po randomizacji. Czas do powrotu do krwioobiegu mierzono od pierwszego dnia chemioterapii do czasu, gdy liczba neutrofilów osiągnęła 0,5 x 109 na litr, a liczba płytek krwi osiągnęła 50 x 109 na litr.
Analiza statystyczna
Bezwzględne przetrwanie było głównym punktem końcowym. Randomizowane przypisania do grup badanych były równoważone za pomocą procedury stronniczości w minimalizacji, przy czym odchylenie było zależne od średniej nierównowagi między liczbą pacjentów już przypisanych do każdej grupy ogółem, w uczestniczącym szpitalu i wewnątrz podgrupy diagnostycznej (AML lub oporna na niedokrwistość) nowego pacjenta. Oczekiwany wskaźnik całkowitej remisji w grupie leczonej konwencjonalnie wynosił 45%, a oczekiwana roczna stopa przeżycia wolnego od zdarzeń w tej grupie wynosiła 22%. Po włączeniu 800 pacjentów i dodatkowej obserwacji roku po przyjęciu ostatniego pacjenta przed wykonaniem końcowej analizy, oszacowaliśmy, że dla analizy czasu przeżycia wolnego od zdarzeń liczba zdarzeń wyniosłaby 765, a badanie miałoby 87% mocy, aby wykazać poprawę przeżycia wolnego od zdarzeń w grupie zwiększonej dawki odpowiadającej współczynnikowi ryzyka wynoszącemu 0,80 (wzrost rocznej stopy przeżycia bez zdarzeń od 22% do 30%), przy dwustronny poziom istotności 5% za pomocą testu log-rank. Wszystkie analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, niezależnie od zgodności pacjentów z protokołem, ale 15 pacjentów, którzy nie kwalifikowali się do leczenia, zostało wykluczonych (6 w grupie leczonej konwencjonalnie i 9 w grupie z podwyższoną dawką). Przyczyną niedopuszczalności była diagnoza ostrej białaczki promielocytowej (sześciu pacjentów), wcześniej leczona AML (jedna), brak AML (cztery), niedokrwistość oporna z międzynarodową oceną prognostyczną mniejszą niż 1,5 (jeden), historia złośliwego chłoniaka ( jeden), równoczesny rak wątroby (jeden), i brak świad- czenia świadomej zgody (jedna). Ponadto jeden kwalifikujący się pacjent w grupie leczenia konwencjonalnego, który wycofał się po randomizacji, ale przed rozpoczęciem leczenia, został wykluczony. Aby uniknąć błędu selekcji w ocenach wyników z powodu selektywnej sprawozdawczości, wszystkich 33 pacjentów z czterech szpitali (13 pacjentów w grupie leczonej konwencjonalnie i 20 osób w grupie zwiększonej dawki) zostało wykluczonych, ponieważ odpowiednie formy leczenia i oceny dla więcej niż 25% pacjentów w każdym z tych szpitali nie zostało otrzymanych.
Wpływ grupy leczenia i zmiennych towarzyszących na wskaźnik całkowitej remisji analizowano za pomocą regresji logistycznej, a punkty końcowe przeżycia analizowano za pomocą regresji Coxa.
[podobne: altvater piła, ringosol, oliprox lakier ]

Powiązane tematy z artykułem: altvater piła oliprox lakier ringosol