Intensyfikacja dawki antracykliny w ostrej białaczce szpikowej czesc 4

Podstawowa charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów. Tabela przedstawia cechy demograficzne i kliniczne pacjentów w momencie pierwszej randomizacji. Nie było istotnych różnic między tymi dwiema grupami pod względem cech demograficznych, klasyfikacji białaczek (na podstawie kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia z 2001 r.), 20 profili cytogenetycznych lub innych cech choroby. Terapia indukcyjna
Spośród 582 kwalifikujących się pacjentów 372 (63,9%, 95% przedział ufności CI, 59,9 do 67,8) miało całkowitą remisję: 168 z 293 pacjentów (57,3%, 95% CI, 51,5 do 63,1) w grupie standardowej dawki i 204 z 289 (70,6%, 95% CI, 65,0 do 75,8) w grupie z dużą dawką (P <0,001 według dokładnego testu Fischera). Wśród pacjentów w dwóch grupach, u których wystąpiła pełna remisja, u 121 z 168 w grupie przyjmującej dawkę standardową (72,0%) i u 170 z 204 w grupie otrzymującej dużą dawkę (83,3%) obserwowano całkowitą remisję po jednym cyklu leczenia indukcyjnego . Spośród 125 pacjentów w grupie leczonej dawką standardową, którzy nie mieli odpowiedzi na leczenie, 76 (60,8%) miało jeden cykl, a 49 (39,2%) miało dwa cykle leczenia indukcyjnego. Wśród 85 podobnych pacjentów w grupie z dużą dawką, 56 (65,9%) miało jeden cykl, a 29 (34,1%) miało dwa cykle terapii indukcyjnej.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane podczas fazy indukcji. Nie było znaczących różnic w częstości występowania toksyczności hematologicznej i niehematologicznej stopnia od 3 do 5 pomiędzy dwiema grupami badawczymi (tabela 2). Częstość występowania działań toksycznych kardiologicznych w stopniu od 3 do 5 wynosiła 7,2% w grupie przyjmującej dawkę standardową i 7,9% w grupie przyjmującej dużą dawkę. Obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory odnotowano u żadnego z 318 pacjentów w grupie leczonej dawką standardową i u 4 z 315 pacjentów (1,3%) w grupie otrzymującej dużą dawkę (prowadzącej do śmierci u z 4 pacjentów) (p = 0,06 ). Śmiertelność podczas terapii indukcyjnej wynosiła 4,5% w grupie standardowej i 5,5% w grupie z wysoką dawką (P = 0,60). Przyczynami zgonu były zakażenie (14 pacjentów), niewydolność płuc (6), niewydolność serca (4), krwotok (3), niedociśnienie (2) i niedrożność (1).
Terapia po remisji
Spośród 657 pacjentów poddanych randomizacji, do fazy konsolidacji weszło 352 (53,6%): 163 z 330 pacjentów (49,4%) z grupy otrzymującej dawkę standardową i 189 z 327 (57,8%) z grupy otrzymującej dużą dawkę (P = 0,03). Spośród 372 pacjentów, którzy byli oceniani pod kątem odpowiedzi i mieli całkowitą remisję, 69 (18,5%) nie zarejestrowało się w fazie konsolidacji z powodu decyzji pacjenta lub lekarza o poszukiwaniu przeszczepu komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy lub z powodu postępującej choroby, zdarzeń niepożądanych lub decyzji pacjenta o nie kontynuowaniu udziału w badaniu.
Ogółem 177 z 352 pacjentów (50,3%) w fazie konsolidacji przeszło transplantację komórek macierzystych. Spośród tych pacjentów 17 z 163 pacjentów (10,4%) w grupie standardowej dawki i 19 z 189 pacjentów (10,1%) w grupie z dużą dawką przeszło allogeniczny przeszczep komórek macierzystych; 62 pacjentów w grupie leczonej dawką standardową (38,0%) i 79 pacjentów w grupie otrzymującej dużą dawkę (41,8%) przeszło autologiczną transplantację komórek macierzystych
[podobne: szkoła rodzenia inflancka, altvater piła, callistoshop ]

Powiązane tematy z artykułem: altvater piła callistoshop szkoła rodzenia inflancka